آموزش بافت کلاه فرانسوی با قلاب

در این آموزش از سری آموزش های قلاب بافی، با آموزش بافت کلاه فرانسوی در خدمت شما عزیزان هستیم.لازم به ذکر است که سطح این آموزش متوسط بوده و برای کسانی مفید است که با اصول ابتدایی قلاب بافی آشنایی داشته باشند.

اگر از هنر قلاب بافی چیری نمی دانید. آموزش قلاب بافی از مبتدی را مطالعه کنید.

 

آموزش بافت کلاه فرانسوی با قلاب

 

اﺑﺘﺪا ﻫﺸﺖ زﻧﺠﯿﺮﻩ زدﻩ و آن را ﮔﺮد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ . داﯾﺮﻩ را ﺑﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﯾﮑﯽ رو ﯾﮑﯽ زﯾﺮ ﺗﺎ آﺧﺮ رج اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ . رج ﺑﻌﺪ داﻧﻪ ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﺸﻮد, دو ﺗﺎ رو دو ﺗﺎ زﯾﺮ، ﯾﻌﻨﯽ اوﻟﯿﻦ داﻧﻪ رو و زﯾﺮ را دوﺑﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﻓﯿﻢ و ﺗﺎ آﺧﺮ رج اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ . ﺑﺎﻓﺖ را اداﻣﻪ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ ﺗﺎ داﻧﻪ ﻫﺎی رو و زﯾﺮ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ داﻧﻪ ﺑﺮﺳﺪ، ﺳﭙﺲ داﻧﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ داﻧﻪ ﻫﺎی رو اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻓﻘﻂ اوﻟﯿﻦ داﻧﻪ رو اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ داﻧﻪ ﻫﺎی رو ﺑﻪﺳﯿﺰدﻩ داﻧﻪ ﺑﺮﺳﺪ وﻗﺘﯽ داﻧﻪ ﻫﺎی رو ﺑﻪ ﺳﯿﺰدﻩ رﺳﯿﺪ از آﺧﺮﯾﻦ داﻧﻪ رو ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ. ﯾﻌﻨﯽ دوازدﻫﻤﯿﻦ و ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ داﻧﻪ رو دوﺗﺎ ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﺎﻓﺖ را اداﻣﻪ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ ﺗﺎ داﻧﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ و رو ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﻨﺞ داﻧﻪ ﺑﺮﺳﻨﺪ.

ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﭘﻒ ﮐﻼﻩ ﭼﻨﺪ رج ﺑﺪون ﮐﻢ و زﯾﺎد ﮐﺮدن داﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﻓﯿﻢ . ﺑﻪ دﻟﺨﻮاﻩ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻼﻩ را ﮐﺸﺒﺎف ﯾﮑﯽ زﯾﺮ و ﯾﮑﯽ رو ﻣﯽ ﺑﺎﻓید. اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺮای زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ای , دم ﮐﻨﯽ , دﺳﺘﮕﯿﺮﻩ و … ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮد دارد.

4لوزی: مرجع دکوراسیون و صنایع دستی


دکوراسیون داخلی و صنایع دستی

مشخصات

  • منبع: http://daroogiyahi.rozblog.com/post/4
  • کلمات کلیدی: داﻧﻪ ,آموزش ,قلاب ,اداﻣﻪ ,اﺿﺎﻓﻪ ,ﮐﻨﯿﻢ ,قلاب بافی ,اداﻣﻪ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ ,صنایع دستی ,اوﻟﯿﻦ داﻧﻪ ,آموزش بافت

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها